Vũ Trọng Đức

Phục vụ tận tình, vỏ bình nước mới và chất lượng

Long Biên - Hà Nội